magyar | english

Tájékoztató a vizsgaidőszakról

2018. NOVEMBER 29. Hírek Kari hírek

Tisztelt Hallgatónk!

 

A 2018/2019. tanév I. félévének vizsgaidőszakával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.


Vizsgaidőszak:

2018. december 17. (hétfő)

2018. december 21. (péntek)

 

2019. január 2. (szerda)

2019. január 22. (kedd)

 

A vizsgára jelentkezés kezdete: 2018. december 10. 08:00 órától (hétfő) folyamatosan!

 

A vizsgák lebonyolítása a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ), valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) vonatkozó rendelkezései szerint történik, mely megtekinthető a PTE honlapján (https://pte.hu/szabalyzatok_utasitasok).

A TVSZ értelmében a felvett kurzusok foglalkozásain a hallgató részvétele a félév végi aláírás megszerzésének feltétele. A hallgató számára az adott tantárgyból érdemjegy, minősítés, illetve félévvégi aláírás szerzését meg kell tagadnia hiányzás miatt az oktatónak, ha a hallgató a megtartott foglalkozások több mint 15%-áról igazolatlanul hiányzott, illetve, ha összességében az igazolt és igazolatlan órák száma meghaladja a 30%-ot.

A vizsgák helyszínéül az Egészségtudományi Kar A, B, C és D épületei (Vörösmarty u., Szepesy I. u., Mária u., Rét u.) és egyes szakok esetében a BTK épületei állnak rendelkezésre. Kivételt ez alól csak azon tantárgyak képeznek, melyek esetében a vizsga gyakorlati része a Kar épületeiben nem bonyolítható le. A vizsga pontos helye a vizsgára jelentkezéskor a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren (továbbiakban: Neptun), a vizsga napjához rendelve megtekinthető.

A vizsgán kizárólag a vizsgára jelentkezett, tehát a vizsgalapon szereplő hallgató vehet részt! Személyazonosság igazolása hiányában a hallgató a vizsgát nem kezdheti meg!

A hallgató ugyanabból a kurzusból újabb vizsgaidőpontra csak abban az esetben jelentkezhet fel, ha az adott vizsgára vonatkozó adatot (az érdemjegyet vagy a „nem jelent meg” bejegyzést) a vizsgáztató a Neptun-ban rögzítette. Egy adott tantárgyból egyszerre csak egy vizsganapra lehet feliratkozni! A vizsgaidőszak első napja előtt, valamint az utolsó napja után vizsgázni csak szigorúan egyéni elbírálás alapján lehet!

A TVSZ 49. § (9) bekezdése alapján:

Amennyiben a hallgató nem jelenik meg azon a vizsgán, amelyikre bejelentkezett, és távolmaradását alapos ok megjelölésével, továbbá igazolásával, legkésőbb a mulasztott vizsga időpontjától számított 8 napon belül a kari Tanulmányi Osztálynál benyújtott, és az érintett vizsga (vizsgák) azonosítható megjelölésével ellátott kérelmével nem mentette ki, mulasztásáért köteles megfizetni a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott térítési díjat.”

 

Sikertelen vizsga megismétlésére az adott képzési időszakban két alkalommal kerülhet sor. A Hallgató saját felelőssége, hogy valamennyi vizsga és esetleges javítóvizsgák (vagy az értékemelő vizsgák) számára is időt-, vizsgahelyet hagyjon magának, illetve kellő időben jelentkezzen azokra.

A javító és értékemelő vizsgára jelentkezés szintén a Neptun-on keresztül lehetséges.

 

A TJSZ 52. §. (14) bekezdés értelmében: „2016/2017 tanévtől kezdődően az ugyanabból a tantervi egységből tett harmadik és további vizsga nem kezdhető meg a vizsga díjának befizetése nélkül. A díjat abban az esetben is be kell fizetni, ha a hallgató a vizsgákat nem ugyanabban a félévben teszi le. A hallgató a második vizsgát követően, a harmadik vizsgaalkalomra való jelentkezés előtt a TR-ben rögzíti (kiírja) magának a fizetendő vizsga díját, majd befizeti azt a TR-en keresztül, bankkártyával (VPOS), a pénztárban vagy átutalással.”

Az ismételt vizsgák számolásakor a Neptun azt is figyelembe veszi, ha az adott tantárgyat a Hallgató korábbi félévekben is felvette.

A vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsganapot megelőzően 24 órával kell bejelentkeznie, illetve 36 órával előtte van lehetősége lejelentkezni a vizsganapról.

Utóvizsga-, és egyéb szolgáltatási díjak

Ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga, szigorlat ismétlési díja: 2.500 Ft

Vizsgán való igazolatlan meg nem jelenés: 2.000 Ft

 

A fentieken túlmenően ezúton hívom fel a 2012/2013. tanévben vagy azt követően felvételt nyert hallgatók szíves figyelmét a TVSZ 23. § (8) bekezdésében foglaltakra:

 

„A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a tanulmányi osztály vezetője megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. Jelen jogviszony-megszüntetési ok vonatkozásában az azonos tantervi egységből tett második vizsga javítóvizsgának, a harmadik és minden további vizsga (beleértve a dékáni javítóvizsgát is) ismétlő javítóvizsgának minősül – akkor is, ha adott félévben a kérdéses vizsga a hallgató első vizsgája volt adott tantervi egységből. (…)”

 

A vizsgára jelentkezés elektronikus úton a www.neptun.pte.hu weblapon keresztül történik. Internet hozzáférés a Kar minden épületében megtalálható!

 

Kérem, hogy amennyiben a meghirdetett vizsgaidőpontra nem tud feljelentkezni, úgy a problémát a neptun@etk.pte.hu email címre azonnal szíveskedjék jelezni. Felhívom a szíves figyelmét, hogy technikai probléma fennállása esetén a vizsgajelentkezéssel kapcsolatos problémáját legalább 24 órával - a vizsga pontos megnevezésével és időpontjával - a vizsga időpontja előtt jeleznie kell a neptun@etk.pte.hu email címen, ennek hiányában a vizsgán nem vehet részt vagy amennyiben még is részt vesz, úgy a vizsgaeredménye érvénytelen lesz.

Kérem, hogy az EHA/NEPTUN kódhoz tartozó jelszó érvényességét mindenki mielőbb ellenőrizni szíveskedjen!

 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva,

 

Tisztelettel:

BERTÁNÉ ANTAL Marianna s.k.
tanulmányi osztályvezető