magyar | english

Záróvizsga információk 2014 előtt kezdett hallgatók részére

2023. NOVEMBER 14. Hírek Oktatás, Tanulmányi Ügyek

Kedves (volt) Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2023/2024. tanév februári záróvizsga időszaka a Karon 2024. február 19-től 2024. március 21-ig tart, melyre a jelentkezés formanyomtatványa az alábbi linkről letölthető: 

https://www.etk.pte.hu/public/upload/files/oktatas/nyomtatvanyok/zarovizsgara-jelentkezes_2024_02.pdf

 

A jelentkezési lapot a Tanulmányi Osztálynak legkésőbb 2024. január 10-ig kell elküldeni, ezt követően kerül megküldésre a záróvizsga időpontokkal kapcsolatos részletesebb tájékoztató. A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére a záróvizsgán való részvétel térítésköteles (15.000 Ft). A záróvizsga díj befizetésére vonatkozó információkat a Központi Tanulmányi Iroda 2024. január 10-e után küldi meg Önnek.

A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje: 2024. január 10. (szerda)

A késedelmes leadási határidő (kizárólag abban az esetben, ha a késedelmes leadásra vonatkozó kérelem 2024. január 10-ig megérkezik a Tanszékhez/Intézethez és az elfogadásra is kerül): 2024. január 17. (szerda).

 

A késedelmes leadás esetében a késedelmi díj 1.500.- Ft/nap, tehát annyiszor 1.500.- Ft-ot kell befizetni, ahány napotkésik a leadással. A díj befizetésére vonatkozó tájékoztatót szintén a Központi Tanulmányi Iroda küldi meg Önnek. Felhívom szíves figyelmét, hogy a záróvizsgát csak abban az esetben kezdheti majd meg, amennyiben az esetleges fizetési kötelezettségének eleget tesz.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 59.§ (8) bekezdése rendelkezik a szakdolgozatokkal Neptun Tanulmányi Rendszerben történő feltöltésével kapcsolatban.

(A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, és az egyéb benyújtandó dokumentumokat a TR-be feltölteni - feltöltési videó:  http://www.etk.pte.hu/szakdolgozat

 

A fenti rendelkezés alapján kérem, hogy 2024. január 10-ig, illetve késedelmes leadás esetén legkésőbb 2024. január 17-ig a szakdolgozatát töltse fel a NEPTUN Tanulmányi Rendszerben!

 

Továbbá a szakdolgozat melléklet file-ban a szakdolgozat könyvtárba szükséges feltölteni az alábbi kitöltött, aláírtnyomtatványokat is:

  • 6. sz. melléklet, 
  • hallgató nyilatkozata 1.1 sz. melléklet, vagy 1.2 sz. melléklet (titkos/nem titkos),  
  • a szakdolgozat absztraktja,
  • nyilatkozat az írásmű eredetiségéről,
  • engedélyezett módosítási kérelem másolata (amennyiben van)

Továbbá kérem Önöket, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében, a szakdolgozat/diplomamunka címét és a konzulens(eke)t, a leadás előtt mindenképpen ellenőrizzék le a szakjuk tanulmányi előadójánál! A szakdolgozat / diplomamunka címével, tartalmával, a konzulens személyével kapcsolatos bármilyen módosítás esetén, kérem a Szakdolgozattal/Diplomamunkával kapcsolatos módosítási kérelmet (letölthető innen 

http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/letolthetodokumentumok/Tanulmanyi_osztaly/szakdolgozat_modositasi_kerelem_5_2008.pdf) kitöltve az illetékes Tanszéken/Intézetnél időben leadni szíveskedjenek! 

 

A szakdolgozat/diplomamunka formai követelményeinek listáját az alábbi linken (http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/letolthetodokumentumok/Tanulmanyi_osztaly/szakdolgozat_formai_kovetelmeny_5_2008.pdf) található lista segítségével tudják ellenőrizni, melyet a szakdolgozattal/diplomamunkával nem kell leadni, azonban célszerű és javasolt ez alapján ellenőrizni a leadandó dolgozatot. (Amennyiben minden szempontnál az „igen” kockába lehet bejegyzést tenni, azzal a különbséggel, hogy jelen szabályozás értelmében a szakdolgozat bekötött példányára, valamint CD-re nincs szükség, úgy a dolgozata a Tanulmányi Osztály számára is elfogadható.)

 

Külön felhívom szíves figyelmüket, hogy az 5/2008. sz. dékáni utasítás alapján a KARAKTERSZÁMOT tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, ábrák/táblázatok, egyéb mellékletek, valamint szóköz NÉLKÜL kell figyelembe venni!

Továbbá felhívom a figyelmüket az alábbi, a TVSZ 61§ (4) pontban foglaltakban szabályozott végső záróvizsgázási lehetőségekről.

„Az adott képzésüket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdő személyek ezen képzésük keretében 2018. szeptember 1. napját követően nem tehetnek záróvizsgát. 

Azok a hallgatók, akik a tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján kezdték meg (a 2006/07 tanév –2011/12 tanév közötti időszakban) a záróvizsgát a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik záróvizsga-időszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik. A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényezniük. A bizottság engedélyében –az időmúlásra tekintettel –rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a megismétléséről.

 A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

 

Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. szeptember 30-ig megszerezte, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint záróvizsgára jelentkezhetnek.

Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. október 1. után szerezte meg, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint záróvizsgára jelentkezhetnek azzal, hogy a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényeznie. A bizottság engedélyében –az időmúlásra tekintettel –rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a megismétléséről”

Valamint az Egészségtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 4/B.§ alapján „A szabályzat 61. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kari Kreditátviteli Bizottság engedélyében – az időmúlásra tekintettel – rendelkezhet a szakmailag releváns tantárgyak vizsgáinak megismétléséről.”

Az engedélyezéshez szükséges kérelem tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu e-mail címre történő benyújtásának határideje: 2023. december 15. (a kérelemhez nincs formanyomtatvány)

 

Amennyiben a szakdolgozat benyújtásával kapcsolatosan bármilyen módosítás történik, úgy haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.

 

A Tanulmányi Osztály munkatársai nevében is sikeres záróvizsgát kívánva,

 

Tisztelettel:

Dr. habil ÁGOSTON István s.k.
egyetemi docens,
oktatási dékánhelyettes