magyar | english

Pályázat megüresedett állami ösztöndíjas/állami támogatott helyekre

2023. JÚNIUS 2. Hírek Pályázatok

Tisztelt Önköltséges Hallgatónk!

Tájékoztatom, hogy a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 43. § (1) és (6) bekezdései értelmében, ha az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, a hallgató érintett szakját gondozó Kar által meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem esetén –ugyanazon szakon költségtérítéses/állami részösztöndíjas/önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Döntések meghozatalára tanévente kettő alkalommal kerülhet sor.


Tekintettel arra, hogy a TJSZ az átsorolást kérelemhez köti, ezért kérem, hogy ilyen irányú kérelmét írásban a Tanulmányi Osztály részére 
2023. június 30-ig (péntek)
megküldeni szíveskedjék.

 

A kérelem tartalmazzon egy motivációs levelet, valamint egy mellékelt nyilatkozatot (letölthető innen). 

A határidőn túl beérkezett kérelmeket a Kar nem fogadja be!

 

Amennyiben ezen lehetőséggel élni kíván, úgy kérem, hogy kérelmét a fenti beérkezési határidőig (nem postára adás!) a Tanulmányi Osztályra (7621 Pécs, Szepesy u. 1.) benyújtani szíveskedjék.
Az átvételt kérő hallgatónak a TJSZ 43. § (2) és (7) bekezdései alapján az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

  • az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbáakinek
  • az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.”

 

Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában a kérelmező nem vehető át államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formára! Továbbá a Kar kizárólag az adott szakon/szakirányon/képzési helyen/munkarenden megüresedett államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatói helyek figyelembe vételével engedélyezheti az átvételt. 

 

A fentieken túlmenően a TJSZ 43. § (4) és (9) bekezdései értelmében nem vehető át államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formára az a költségtérítéses/önköltséges hallgató, akinek az adott szakon korábban igénybe vett államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas féléveinek száma kettővel – a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét. Továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (1) bekezdése értelmében egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben, beleértve a felsőfokú szakképzést is. Amennyiben az átvételt kérő hallgató kihasználta a rendelkezésére álló tizenkét támogatott félévet, nem vehető át államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzésre

 

Tisztelettel:

 

Dr. habil. ÁGOSTON István s.k.
egyetemi docens, mb. oktatási dékánhelyettes