magyar | english

Élettan MSc Gyakorlat

 

Jegyzőkönyv

 

Ábrajegyzékek I.:

 1. Ábrajegyzék
 2. Ábrajegyzék
 3. Ábrajegyzék
 4. Ábrajegyzék
 5. Ábrajegyzék
 6. Ábrajegyzék
 7. Ábrajegyzék
 8. Ábrajegyzék
 9. Ábrajegyzék
 10. Ábrajegyzék
 11. Ábrajegyzék
 12. Ábrajegyzék
 13. Ábrajegyzék

 

Ábrajegyzék II.:

 1. Gastrointestinalis rendszer I.
 2. Gastrointestinalis rendszer II.
 3. Gastrointestinalis rendszer III.
 4. Kémiai szabályozás I.
 5. Kémiai szabályozás II.
 6. Kémiai szabályozás III.
 7. Nemi működés
 8. Immunbiológia I.
 9. Immunbiológia II.
 10. Idegrendszer I.
 11. Idegrendszer II.
 12. Hőháztartás

 

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 30 óra

 

Tantervi hely: I. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Párhuzamos feltétel: Élettan elmélet, Anatómia elmélet, Anatómia gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati jegy, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (Pécs) illetve a képzési központokban papír alapon írt gyakorlati vizsga eredménye. Gyakorlati jegy nem adható, ha a hallgató nem teljesítette az együttes tantárgyi követelményeket (lásd alább).

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható, aki a gyakorlatok több, mint 15%-ról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is) nem teljesítette a tantárgyi követelményeket. 3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban.

 

Számonkérések:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 1 db gyakorlati zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). Elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon. A teszt a gyakorlati anyaghoz (laboratóriumi rész és LabTutor rész) kapcsolódó kérdéseket tartalmaz, valamint a teljes félév ábraanyagából kapnak a hallgatók feladatokat (30 perc).
 • Javítási/pótlási lehetőség gyakorlati zh-t egy alkalommal, minitesztet két alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben történik.
 • ZH elégséges teljesítése: minimum 60%.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

 • A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.
 • A félév során egy előre meghatározott alkalommal gyakorlati ZH-t írnak a hallgatók (elektronikusan). Ezen ZH érdemjegye adja meg a gyakorlati jegyet, ha minden más feltétel teljesül a követelmények alapján. A sikeres gyakorlati ZH feltétele a minimum 60%-os teljesítés. 70%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles az érdemjegy. Nem írhat gyakorlati ZH-t az a hallgató, akinek a jegyzőkönyvét a gyakorlatvezető nem fogadta el!
 • A sikertelen gyakorlati ZH-t javítani egy alkalommal lehet, ez az előadás ZH-k javítására megadott időpont is egyben.
 • Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a ZH-ba a teljes ábrajegyzékből kerülhetnek kiválasztásra az ábrák!

 

A gyakorlati jegy megszerzésének együttes feltétele tehát:

 • a gyakorlatok teljes körű letöltése
 • a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése
 • a gyakorlati ZH sikeres teljesítése

A gyakorlati ZH eredményes teljesítése tehát önmagában nem elegendő a gyakorlati jegy megszerzéséhez. 

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Élettan ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat tartalmazza.
 • Letölthető gyakorlati jegyzőkönyv, mely a gyakorlat tartalmi összefoglalóit, kitöltendő ábraanyagokat és ellenőrző kérdéseket tartalmazza.

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyvehttp: //www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html 

 

Fontos megjegyzések:

 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  ZH-t  2 lehetősége van megírni, ebből az első alkalom a ZH tematikában előre megadott írás időpontja, a második, szintén előre kihirdetett időpont a javítási lehetőség. Több alkalmat a hiányzás igazolásának ellenében sem tudunk biztosítani.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban email formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében e-mail-ben egyeztessenek az oktatókkal.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

 • Far Gabriella, szakoktató
  Email: gabriella.far@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
  Fogadó óra: