magyar | english

Oktatási anyagok - Anatómia I. Elmélet

 

Képzési központ tematikák:

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Szombathelyi Képzési Központ

Zalaegerszegi Képzési Központ

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

1. Szövettan

2. A csontvázrendszer főbb tagjai, vér

3. Keringés I. - A szív

4. Keringés II. - Érrendszer

5. Nyirokrendszer. Légzőrendszer

6. Csonttan 1.- Csonttan bevezető, ízületek. Koponya.

7. Csonttan. Gerinc, Mellkas

8. Csonttan. Felső-, alsó végtag

9. Izomrendszer

10. Izomrendszer 2.

11. Vizeleti rendszer

12. Emésztőrendszer I.

13. Emésztőrendszer II.

 

Általános tájékoztató - ELŐADÁS

Anatómia I. Ábrajegyzék frissítve: 2018. 10. 29.

Anatómiai képletek gyűjteménye

Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 30 óra
 • Levelező képzés: 18 óra

 

Tantervi hely: I. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: Anatómia I. gyakorlat; Élettan, kórélettan I. előadás

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (45 perces). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit.

Kollokvium anyaga:

 • a teljes félév előadásainak anyaga (ábrák is!)
 • feladattípusok: egyszerű választás (1 p), többszörös választás (2p), asszociáció (1 p), igaz-hamis (1 p), ábrafelismerés (1 p)

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód), e-jelenlétin keresztül. Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 2 db zárthelyi dolgozat, levelező képzésben 2 db zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden képzési központban). A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 • Javítási/pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben, a vidéki képzési központokban papír alapon történik.
 • ZH teljesítése: minimum 60%.

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-k mindegyikét minimum 60%-al teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.
 • Anatómia I. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb anatómiai képleteket tartalmazza, de nem csak kizárólag ezek kérhetőek számon.
 • Anatómiai képletek gyűjteménye: bármely sematikus ábrán fele kell tudni ismerni az adott képeletet

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Török Béla: Funkcionális anatómia (POTE EFK jegyzet Pécs, 1994.)
 • Szentágothai János - Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia 1-3.
 • Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2.
 • Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I-II., Medicina 1993.
 • Dr. Krúdy Erzsébet (szerk.): Brencsán orvosi szótár (Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2002.)

 

Fontos megjegyzések:

 • Sikertelen kurzus következménye!!: Ha az előadás aláírást nem szerzi meg a hallgató, azaz a kurzust nem teljesíti, akkor a II. félévben az alábbi tárgyakat nem veheti fel a ráépülés miatt: Anatómia II. előadás, Anatómia II. gyakorlat, Élettan, kórélettan II. előadás, Élettan, kórélettan II. gyakorlat.
 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  javítási lehetősége van, a ZH tematikában előre megadott időpont alapján. Az érintett hallgatók a reklamációs határidőt figyelembe véve, javítási kérésüket minél hamarabb, de legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék az oktatónak emailben.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hosszas várakozás elkerülése érdekében a betekintések alkalmára a hallgatók Pécsen, elektronikusan tudnak feljelentkezni. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Tanulmányi nehézség: Ha a hallgatóknak valamilyen tanulási nehézsége van (pl.: diszlexia, diszgráfia, stb.), akkor csakis a Tanulmnyi Bizottság által kiállított határozat alapján van lehetősége a határozatban megadott, könyített módú számonkéréshez (pl.: papíron való megírás, szóbeli). Ezt a határozatot a hallgatóknak kötelessége eljuttatni az oktatóknak, amint azt kézhez kapják.
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után vagy a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban emailben is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az oktatóknak számos más feladatuk is van, így fogadó órán kívül lehetőleg ne keressék az oktatókat, mert nem biztos, hogy éppen tudnak akkor Önökkel foglalkozni. Természetesen, emailben kérhetnek előzetesen konzultációs időpontot.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Pécs:

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra:

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Szombathely:

 • Karamánné Dr. Pakai Annamária, PhD, habil, egyetemi docens, tanszékvezető
  Email: annamaria.pakai@etk.pte.hu
  Tel: +36-92-323020/41
  Iroda: PTE, ETK, Szombathely, Jókai utca 14. - 104/1
  Fogadóóra:

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Kaposvár:

 • Sipos Dávid, szakoktató, mb. tanszékvezető-helyettes
  Email: david.sipos@etk.pte.hu
  Tel: +36-82-529956*
  Iroda: PTE, ETK, Kaposvár, Szent Imre u. 14/b
  Fogadóóra:
 • Kedves András, ügyvivő szakértő, szakoktató
  Email: andras.kedves@etk.pte.hu
  Tel: +36-82-529956*
  Iroda: PTE, ETK, Kaposvár, Szent Imre u. 14/b
  Fogadóóra:

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Zalaegerszeg:

 • Szép Hedvig, ügyvivő szakértő, szakoktató
  Email: hedvig.szep@etk.pte.hu
  Tel:+36-92-323020*
  Iroda: PTE, ETK, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.
  Fogadóóra: