magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan I. gyakorlat

Pécsi Képzési Központ

 

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali

 

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Gyakorlatos jegyzőkönyv

 

Ábrajegyzékek:

 1. Ábrajegyzék
 2. Ábrajegyzék
 3. Ábrajegyzék
 4. Ábrajegyzék
 5. Ábrajegyzék
 6. Ábrajegyzék
 7. Ábrajegyzék
 8. Ábrajegyzék
 9. Ábrajegyzék
 10. Ábrajegyzék
 11. Ábrajegyzék
 12. Ábrajegyzék
 13. Ábrajegyzék

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 20 óra
 • Levelező képzés: 10 óra

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan I. elmélet, Anatómia I. elmélet, Anatómia I. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati ZH, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben.

Gyakorlati jegy nem adható, ha a hallgató nem teljesítette az együttes tantárgyi követelményeket (lásd alább).

A gyakorlati ZH-val szerzett jegy a félév végi jegy 2/4-ét adja.

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható (3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban). 

 

Számonkérés:

Szorgalmi időszakban nappali és levelező képzésben 1 db gyakorlati zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden Képzési Központban). Pécsen és a Képzési Központokban is elektronikusan az E-teszt rendszerben. A tesztben a teljes félév ábraanyagából kapnak a hallgatók feladatokat egyszerű választás, többszörös választás, asszociáció, igaz-hamis, ábra, esszé formájában (30 perc). 

Javítási/pótlási lehetőség:

A gyakorlati zh-t második alkalommal a szorgalmi időszak utolsó hetében, valamint egy harmadik alkalommal a vizsgaidőszak első két hetében, előre egyeztetett időpontban lehet javítani/pótolni e-teszt formájában Pécsett és az összes Képzési Központban.

ZH elégséges teljesítése: minimum 60%.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.

A félév során egy előre meghatározott alkalommal, minden Képzési Központban egy időben, gyakorlati ZH-t írnak a hallgatók. Ezen ZH érdemjegye adja meg a gyakorlati jegy 2/4-ét, ha minden más feltétel teljesül a követelmények alapján. A sikeres gyakorlati ZH feltétele a minimum 60%-os teljesítés. 70%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles az érdemjegy.  A sikertelen gyakorlati ZH-t javítani két alkalommal, az ismétlő és az ismétlő javító gyakorlati ZH időpontjában lehet javítani.

Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a ZH-ba a teljes gyakorló ábrajegyzékből kerülhetnek kiválasztásra az ábrák!

Random kiválasztott hallgatók minden héten, a gyakorlatok elején órai számonkérésen vesznek részt. A számonkérés során minden kiválasztott hallgatónak 5 kérdést tesz fel a gyakorlati oktató szóban és olyan érdemjegyet kap a hallgató a feleletére, ahány jó választ adott. Egy hallgató a félév során minimum háromszor sorra kerül és a kapott jegyek átlaga adja az év végi gyakorlatos jegyének ¼-ét. Sikertelen számonkérés javítására a félév végén biztosítunk lehetőséget az egész féléves gyakorlatos anyagból.

Minden hallgató a félév elején kiosztott témából előre megbeszélt időpontban kiselőadást tart a gyakorlaton. A kiselőadás tartalmi és formai követelményeiről valamint az értékelési szempontsorról a gyakorlati oktató ad tájékoztatást az első gyakorlati óra alkalmával. A kiselőadásra kapott jegy az év végi gyakorlatos jegy ¼-ét adja. Elégtelen teljesítmény a hallgató két alkalommal javíthat egyeztetett időpontban.

 

A gyakorlati jegy megszerzésének együttes feltétele tehát:

a gyakorlatok teljes körű letöltése – aláírás feltétele

a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése – aláírás feltétele

a gyakorlati ZH sikeres teljesítése – gyakorlati jegy 2/4 része

a gyakorlati kiselőadás teljesítése – gyakorlati jegy ¼ része

a gyakorlati számonkérés teljesítése – gyakorlati jegy ¼ része

 

Tanulást segítő anyagok:

Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.

Élettan, kórélettan 1. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat tartalmazza.

Letölthető gyakorlati jegyzet/jegyzőkönyv, amely a gyakorlat tartalmi összefoglalóit, kitöltendő ábraanyagokat és ellenőrző kérdéseket tartalmazza.

 

Kötelező irodalom:

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html

Ajánlott irodalom:

 Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv, PTE ETK

 

Fontos megjegyzések:

Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára e-mailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze e-mailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.

ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  ZH-t  3 lehetősége van megírni, ebből az első alkalom a ZH tematikában előre megadott írás időpontja, a második, szintén előre kihirdetett időpont a javítási lehetőség, harmadik alkalom pedig a vizsgaidőszak első két hetében egy előre egyeztetett időpont Pécsett és az összes Képzési Központban egyszerre. Több alkalmat a hiányzás igazolásának ellenében sem tudunk biztosítani.

ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az oktatók határozzák meg és arról a hallgatókat tájékoztatják. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.

Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék e-mailben az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék e-mailben az oktatónak.

Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!

Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden Képzési Központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
Az oktatókat kereshetik a megadott fogadóóra időpontban (veszélyhelyzet esetén Teams üzenetben a fogadóóra alatt), vagy írásban e-mail formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében e-mail-ben egyeztessenek az oktatókkal.
Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a Képzési Központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Pécs

Grunda Péterné Far Gabriella, szakoktató
Email: gabriella.far@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670 (38461 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 236.
Fogadó óra:

Illyés-Kovács Anita, szakoktató
Email: anita.kovacs@etk.pte.hu 
Tel.: +36-72-513-670 (38461)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 236.
Fogadóóra:

Wirthné Gyergyák Kinga, tanársegéd
Email: kinga.gyergyak@etk.pte.hu
Tel.: +36-72-513-670 (38461)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 236.
Fogadóóra:

 

Szombathely

Dr. Sánta Emese, adjunktus

Email: emese.pek@etk.pte.hu

Tel.: +36-94-311

Iroda: PTE, ETK, Szombathelyi Képzési Központ

Fogadóóra:

 

Kaposvár

Antal Andrea

Email:

Tel.: +36-82-529-956

Iroda: PTE, ETK, Kaposvári Képzési Központ

Fogadóóra:

Dr. Makkos-Weisz Attila, adjunktus
Email: attila.weisz@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 233. iroda
Fogadóóra:

 

Zalaegerszeg

Szép Hedvig, szakoktató

Email: hedvig.szep@etk.pte.hu

Tel.: +36-92-323-020

Iroda: PTE, ETK, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.

Fogadóóra: