magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan II. Elmélet

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Előadás anyagok:

 1. Gasztrointestinalis rendszer élettana I.
 2. Gasztrointestinalis rendszer élettana II.
 3. Gasztrointestinalis rendszer élettana III.
 4. Kémiai szabályozás I.
 5. Kémiai szabályozás II.
 6. Kémiai szabályozás III.
 7. Férfi- női nemi működés
 8. Immunbiológia I.
 9. Immunbiológia II.
 10. Immunbiológia III.
 11. Idegi szabályozás I.
 12. Idegi szabályozás II.
 13. Hőszabályozás
 14. Idegi szabályozás III.

 

Kórélettan anyagok:

 

Szóbeli tételsor

Élettan I-II. Beugró fogalmak 

Kórélettan I-II. Beugró fogalmak 
 

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 55 óra
 • Levelező képzés: 30 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

Előfeltétel: Élettan, kórélettan I. elmélet

Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan II. gyakorlat

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely szóbeli vizsga formájában történik (tartalmazza 1/3 részben az Élettan, kórélettan I. tárgy anyagát és 2/3 részben az Élettan, kórélettan II. tárgy anyagát 4 altétel formájában – fontos, hogy mind a négy altétel esetében legalább az elégséges szintet el kell érni a vizsga sikeres teljesítéséhez). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit a szorgalmi időszakban.

A szóbeli vizsgát Beugró vizsga előzi meg e-tesztben formájában. 15 kérdésből (10 élettan + 5 kórélettan) legalább 12 kérdésre kell helyes választ. Sikeres beugró, de sikertelen szóbeli vizsga esetén a következő vizsgaalkalom során újra kell Beugró vizsgát írni. A Beugró vizsga feladattípusai: egyszerű választás, többszörös választás, asszociáció, igaz-hamis, ábrafelismerés. A Beugró szójegyzéke legkésőbb a vizsgaidőszak előtt 90 nappal feltöltésre kerül az oktatási anyagok közé.

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód), e-jelenlétin keresztül. On-line oktatás esetén pedig a Teamsből letöltött jelenléti ívvel. Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

Szorgalmi időszakban nappali képzésben 3-3 db zárthelyi dolgozat Élettanból és kórélettanból, levelező képzésben 2-2 db zárthelyi dolgozat Élettanból és kórélettanból (előre megadott időpontok alapján minden Képzési Központban). A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.

Feladattípusok: egyszerű választás (1 p), többszörös választás (2p), asszociáció (1 p), igaz-hamis (1 p), ábrafelismerés (1 p)

 

ZH megírása elektronikusan az E-teszt rendszerben.

ZH teljesítése: minimum 60% (élettan és kórélettan rész zh esetén is)

 

Aláírás feltétele:

A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).

A szorgalmi időszakban megírt ZH-k mindegyikét minimum 60%-kal teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.

Élettan 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat tartalmazza.

 

Kötelező irodalom:

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html

 

Ajánlott irodalom:

 Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv, PTE ETK 

 

Fontos megjegyzések:

Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.

ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  ZH-t  2 lehetősége van megírni, ebből az első alkalom a ZH tematikában előre megadott írás időpontja, a második, szintén előre kihirdetett időpont a javítási lehetőség. Több alkalmat a hiányzás igazolásának ellenében sem tudunk biztosítani.

ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az oktatók határozzák meg, arról a hallgatókat időben értesítik. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.

Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailben az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailben az oktatónak.

Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!

Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden Képzési Központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
Az oktatókat kereshetik a megadott fogadóóra időpontban (veszélyhelyzet esetén Teams üzenetben), vagy írásban email formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében emailben egyeztessenek az oktatókkal. Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki Képzési Központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a Képzési Központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Dr. Turcsán Judit, PhD, habil, egyetemi docens
Email: Judit.turcsan@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet
Fogadó óra:

Dr. Makkos-Weisz Attila, adjunktus
Email: attila.weisz@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
Fogadóóra:

Far Gabriella, szakoktató
Email: gabriella.far@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
Fogadó óra:

Illyés-Kovács Anita, szakoktató
Email: anita.kovács@etk.pte.hu
Tel.: +36-72-513-670 (605 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
Fogadóóra:

Wirthné Gyergyák Kinga, szakoktató
Email: kinga.gyergyak@etk.pte.hu
Tel.: +36-72-513-670 (605 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 239. iroda
Fogadóóra: