magyar | english

Oktatási anyagok - Élettan II. Gyakorlat

 

Pécsi Képzési Központ

Kaposvári Képzési Központ

Szombathelyi Képzési Központ

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

Ábrajegyzék

 1. Gastrointestinalis rendszer I.
 2. Gastrointestinalis rendszer II.
 3. Gastrointestinalis rendszer III.
 4. Kémiai szabályozás I.
 5. Kémiai szabályozás II.
 6. Nemi működés
 7. Immunbiológia I.
 8. Immunbiológia II.
 9. Idegrendszer I.
 10. Idegrendszer II - Hőháztartás.

 

Élettan II. gyakorlat jegyzőkönyv

 

Óraszám:

Nappali képzés: 20 óra

Levelező képzés: 10 óra

 

Tantervi hely: II. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

Előfeltétel: Élettan, kórélettan I. gyakorlat

Párhuzamos feltétel: Élettan, kórélettan II. elmélet 

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati ZH, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben.

Gyakorlati jegy nem adható, ha a hallgató nem teljesítette az együttes tantárgyi követelményeket (lásd alább).

A gyakorlati ZH-val szerzett jegy a félév végi jegy 2/4-ét adja.

 

Részvétel:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Orvosi igazolással max. 30% hiányzás igazolható, aki a gyakorlatok több, mint 15%-ról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is) nem teljesítette a tantárgyi követelményeket.
3 napon belül be kell mutatni, amint a hallgató ismét részt vesz az oktatásban.

 

Számonkérések:

Szorgalmi időszakban nappali és levelező képzésben 1 db gyakorlati zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján minden Képzési Központban). Pécsen és a Képzési Központokban is elektronikusan az E-teszt rendszerben. A tesztben a teljes félév ábraanyagából kapnak a hallgatók feladatokat egyszerű választás, többszörös választás, asszociáció, igaz-hamis, ábra formájában (30 perc).

Javítási/pótlási lehetőség:

A gyakorlati zh-t második alkalommal a szorgalmi időszak utolsó hetében, valamint egy harmadik alkalommal a vizsgaidőszak első két hetében, előre egyeztetett időpontban lehet javítani/pótolni e-teszt formájában Pécsett és az összes Képzési Központban.

ZH elégséges teljesítése: minimum 60%.

 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

A gyakorlatokon rendszeresen jegyzőkönyvet vezetnek a hallgatók, melyet az oktató folyamatosan ellenőriz és adminisztrál. Ha a hallgató nem vezeti a jegyzőkönyvét megfelelően és rendszeresen, akkor a gyakorlati jegy elégtelen.

A félév során egy előre meghatározott alkalommal, minden Képzési Központban egy időben, gyakorlati ZH-t írnak a hallgatók. Ezen ZH érdemjegye adja meg a gyakorlati jegy 2/4-ét, ha minden más feltétel teljesül a követelmények alapján. A sikeres gyakorlati ZH feltétele a minimum 60%-os teljesítés. 70%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles az érdemjegy.  A sikertelen gyakorlati ZH-t javítani két alkalommal, az ismétlő és az ismétlő javító gyakorlati ZH időpontjában lehet javítani.

Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy a ZH-ba a teljes gyakorló ábrajegyzékből kerülhetnek kiválasztásra az ábrák!

Random kiválasztott hallgatók minden héten, a gyakorlatok elején órai számonkérésen vesznek részt. A számonkérés során minden kiválasztott hallgatónak 5 kérdést tesz fel a gyakorlati oktató szóban és olyan érdemjegyet kap a hallgató a feleletére, ahány jó választ adott. Egy hallgató a félév során minimum kétszer sorra kerül és a kapott jegyek átlaga adja az év végi gyakorlatos jegyének ¼-ét. Minden sikertelen számonkérést két alkalommal, random időpontban javíthat.

Minden hallgató a félév elején kiosztott témából előre megbeszélt időpontban kiselőadást tart a gyakorlaton. A kiselőadás tartalmi és formai követelményeiről valamint az értékelési szempontsorról a gyakorlati oktató ad tájékoztatást az első gyakorlati óra alkalmával. A kiselőadásra kapott jegy az év végi gyakorlatos jegy ¼-ét adja. Elégtelen teljesítmény a hallgató két alkalommal javíthat egyeztetett időpontban.

 

A gyakorlati jegy megszerzésének együttes feltétele tehát:

a gyakorlatok teljes körű letöltése – aláírás feltétele

a jegyzőkönyv rendszeres és pontos vezetése – aláírás feltétele

a gyakorlati ZH sikeres teljesítése – gyakorlati jegy 2/4 része

a gyakorlati kiselőadás teljesítése – gyakorlati jegy ¼ része

a gyakorlati számonkérés teljesítése – gyakorlati jegy ¼ része

 

Tanulást segítő anyagok:

Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.

Élettan, kórélettan 2. ábrák jegyzéke, mely az előadás anyagából a legfontosabb élettani folyamatokat tartalmazza.

Letölthető gyakorlati jegyzet, mely a gyakorlat tartalmi összefoglalóit, kitöltendő ábraanyagokat és ellenőrző kérdéseket tartalmazza.

 

Kötelező irodalom:

Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/adatok.html

Ajánlott irodalom:

 Oláh-Stromájer-Rácz-Radnai: Élettan-Kórélettan könyv, PTE ETK

 

Fontos megjegyzések:

Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.

ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  ZH-t  3 lehetősége van megírni, ebből az első alkalom a ZH tematikában előre megadott írás időpontja, a második, szintén előre kihirdetett időpont a javítási lehetőség, harmadik alkalom pedig a vizsgaidőszak első két hetében egy előre egyeztetett időpont Pécsett és az összes Képzési Központban egyszerre. Több alkalmat a hiányzás igazolásának ellenében sem tudunk biztosítani.

ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az oktatók határozzák meg és arról a hallgatókat tájékoztatják. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.

Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailben az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailben az oktatónak.

Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!

Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden Képzési Központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
Az oktatókat kereshetik a megadott fogadóóra időpontban (veszélyhelyzet esetén Teams üzenetben a fogadóóra alatt), vagy írásban email formájában. Kérjük, egyéb konzultációs időpont esetében e-mail-ben egyeztessenek az oktatókkal.
Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a Képzési Központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Pécs

Far Gabriella, szakoktató
Email: gabriella.far@etk.pte.hu
Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 239.
Fogadó óra:

Illyés-Kovács Anita, szakoktató
Email: anita.kovács@etk.pte.hu
Tel.: +36-72-513-670 (605 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 239.
Fogadóóra:

Wirthné Gyergyák Kinga, szakoktató
Email: kinga.gyergyak@etk.pte.hu
Tel.: +36-72-513-670 (605 mellék)
Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 239.
Fogadóóra:

 

Szombathely

Máté-Póhr Kitti, szakoktató

Email: kitti.pohr@etk.pte.hu

Tel.: +36-94-311 (170 mellék)

Iroda: PTE, ETK, Sürgősségi és Egészségpedagógiai Intézet, Szombathely, Jókai utca 14., 105.

Fogadóóra:

 

Kaposvár

Horváthné Pál Brigitta

Email: brigitta.pal@etk.pte.hu

Tel.: +36-82-529-956

Iroda: PTE, ETK, Kaposvári Képzési Központ Igazgatóság, Kaposvár, Szent Imre u. 14/b

Fogadóóra:

 

Zalaegerszeg

Szép Hedvig, szakoktató

Email: hedvig.szep@etk.pte.hu

Tel.: +36-92-323-020

Iroda: PTE, ETK, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.

Fogadóóra: