magyar | english

Oktatási anyagok - Genetika

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Előadás anyagok:

1. A genetika fogalma, tárgya. Történeti áttekintés.
Mendel munkássága, klasszikus és molekuláris genetika.

2. Az öröklődés törvényszerűségei. Monogenetikusan öröklődő betegségek (autoszomális domináns, recesszív, nemi kromoszómákhoz kötött öröklésmenetek) I.

3. Az öröklődés törvényszerűségei. Monogenetikusan öröklődő betegségek (autoszomális domináns, recesszív, nemi kromoszómákhoz kötött öröklésmenetek) II.

4. Génműködés molekuláris alapjai és szabályozási szintjei.

5. Baktérium és fággenetika.

6. Mutációk típusai és genetikai hatásai.

7. Poligénikusan öröklődő betegségek.

8. A klinikai genetika.
Citogenetikai alapfogalmak, a citogenetika módszerei.
Citogenetikai eredetű betegségek.

9. Genetikai alapok a daganatképződésben. Genetikai ártalmak, genotoxikus hatások.

10. Klinikai szempontból jelentős genetikai betegségek I.

11. Klinikai szempontból jelentős genetikai betegségek II.

12. Az önzőgén.

13. A génterápia alapfogalmai.
A genetikai tanácsadás alapelvei. A Humán Genom Projekt.

 

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 14 óra
 • Levelező képzés: 8 óra

 

Tantervi hely: III. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: nincs

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Gyakorlati jegy, mely 1 db gyakorlati ZH megírásával történik előre megadott időpontban, mely egyszer pótolható a félév végén.

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással történik. Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali és levelező képzésben 1 db zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontok alapján). A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 • Javítási/pótlási lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján).
 • ZH megírása papír alapon történik.
 • ZH teljesítése: minimum 60%.

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-t minimum 60%-al teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.

 

Kötelező irodalom:

 • Deák Veronika: Általános Genetika

 

Ajánlott irodalom:

 • Minden az alábbi tantárgyi program anyagát felölelő irodalom használható.

 

Fontos megjegyzések:

 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy ZH-t 2 alkalommal van joga megírni, ebből az első alkalom a ZH tematikában előre megadott írás időpontja, a második, szintén előre kihirdetett időpont a javítási lehetőség. Ha egy hallgató valamelyik időpontról igazoltan hiányzik és emiatt csak 1x írja meg az adott ZH-t, amely sikertelen, akkor természetesen jár neki a javítási lehetőség. Az érintett hallgatók a reklamációs határidőt figyelembe véve, javítási kérésüket minél hamarabb, de legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék az oktatónak emailben.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésér.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Egyéb: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után vagy a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban emailben is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az oktatóknak számos más feladatuk is van, így fogadó órán kívül lehetőleg ne keressék az oktatókat, mert nem biztos, hogy éppen tudnak akkor Önökkel foglalkozni. Természetesen, emailben kérhetnek előzetesen konzultációs időpontot.
  Kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező).

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Pécs:

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra: hétfő 13:00-14:00, kedd 14:00-15:00
 • Wirthné Gyergyák Kinga, szakoktató
  Email: kinga.gyegyak@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4. II. emelet 237. iroda
  Fogadóóra: szerda 14:45-15:45, csütörtök 13:15-14:15
 • Juhász Oszkár, szakoktató
  Email: oszkar.juhasz@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (622 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 237 iroda
  Fogadóóra: