magyar | english

Oktatási anyagok - Sejtbiológiai és biokémiai alapok

TEMATIKÁK

 

Pécsi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Kaposvári Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Szombathelyi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zalaegerszegi Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

Zombori Képzési Központ

 • nappali
 • levelező

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Előadás anyagok:

01 Bevezetés a sejtbiológiába

02 A sejtek kémiai felépítése 1

03 A sejtek kémiai felépítése 2

04 Citomembránok, transzportfolyamatok

05 Sejtkapcsoló struktúrák, Kémiai jelátvitel

06 Citoplazma, citoszkeleton

07 SER, DER

08 Golgi, Peroxiszómák, lizoszómák

09 Mitokondrium, Lebontó folyamatok

10 A sejtmag

11 Kromatin kromoszómák, DNS replikáció

12 Transzkripció transzláció

13 Sejtciklus apoptózis, nekrózis

14 Tumorbiológia

 

Fábián Zsolt - A génműködés szabályozása

 

Óraszám:

 • Nappali képzés: 40 óra
 • Levelező képzés: 22 óra

 

Tantervi hely: I. félév

 

Elő- és párhuzamos feltételek:

 • Előfeltétel: nincs
 • Párhuzamos feltétel: nincs

 

Félév végi értékelés és számonkérés módja:

Kollokvium, mely írásbeli elektronikus vizsga az E-teszt rendszerben (60 perces). Kollokviumra csak az bocsátható, aki teljesíti az aláírás megszerzésének feltételeit.

 

Kollokvium anyaga:

 • a teljes félév előadásainak anyaga (ábrák is!)
 • feladattípusok: egyszerű választás (1 p), többszörös választás (2p), asszociáció (1 p), igaz-hamis (1 p), ábrafelismerés (1 p)

 

Részvétel:

Az előadásokon a részvétel kötelező, ennek igazolása jelenléti íven aláírással, illetve Pécsen a nagyelőadóban online bejelentkezéssel történik (Neptun-kód). Aki az előadások több, mint 15%-áról igazolatlanul hiányzik (30%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén is), nem teljesíti az aláírás megszerzésének követelményét.

 

Számonkérés:

 • Szorgalmi időszakban nappali képzésben 1 db zárthelyi dolgozat, levelező képzésben 1 db zárthelyi dolgozat (előre megadott időpontokban minden képzési központban). A ZH időtartama 30 perc, anyaga a kiadott előadás tematika alapján tesztkérdések és ábrák.
 •  lehetőség egy alkalommal (előre megadott időpont alapján minden képzési központban).
 • ZH megírása Pécsen elektronikusan az E-teszt rendszerben történik, a vidéki képzési központokban papír alapon történik.
 • ZH teljesítése: minimum 60%.

 

Aláírás feltétele:

 • A hiányzások száma nem lépi túl a megengedett mennyiséget (lásd Részvétel rész).
 • A szorgalmi időszakban megírt ZH-k mindegyikét minimum 60%-al teljesíti a hallgató.

 

Tanulást segítő anyagok:

 • Letölthető előadás anyagok pdf formátumban.

 

Kötelező irodalom:

 • Komáromy László: Sejtbiológia. Pécs, 1997
 • Fischer Ernő: A funkcionális sejttan alapjai. 3., javított kiadás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2004

 

Fontos megjegyzések:

 • Sikertelen kurzus következménye!!: Ha az előadás aláírást nem szerzi meg a hallgató, azaz a kurzust nem teljesíti, akkor a ráépülés miatt az alábbi tárgyat/kat nem veheti fel: Mikrobiológia
 • Hiányzások igazolása: A hallgatónak kötelessége az orvosi igazolást haladéktalanul szkennelve vagy befotózva elküldeni az oktató számára emailben, amint visszatér az oktatásba a betegsége után. A félév végén visszamenőlegesen nem fogadunk el igazolásokat!
  Ha a hallgatónak a hiányzása előre látható (pl. sítábor, családi halaszthatatlan elfoglaltság, bírósági ügy, stb.), akkor kérjük, hogy ezt már előre is jelezze emailben az oktató felé, majd az igazolást is, ha lehetséges haladéktalanul küldje meg.
 • ZH pótlás hiányzás miatt: A hallgatónak egy  javítási lehetősége van, a ZH tematikában előre megadott időpont alapján. Az érintett hallgatók a reklamációs határidőt figyelembe véve, javítási kérésüket minél hamarabb, de legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék az oktatónak emailben.
 • ZH betekintés: A ZH betekintések időpontját az évfolyam email címre megküldik az oktatók. A hosszas várakozás elkerülése érdekében a betekintések alkalmára a hallgatók Pécsen, elektronikusan tudnak feljelentkezni. A hallgatónak 1 db ZH megtekintésére 5 perc áll rendelkezésére. Kérjük, legyenek tekintettel a hallgatótársaikra és felkészülten érkezzenek, hogy az oktatónak pontosan meg tudják mondani melyik ZH-t, melyik turnust szeretnék megtekinteni, hogy a betekintés minél gördülékenyebben történhessen.
 • Tanulmányi eredmény reklamációs határidő: A ZH-k eredményével kapcsolatban észrevételeiket elsősorban betekintésen tegyék meg (pl. helyesírási hiba elfogadása, igazolt hiányzás miatti extra pótlás kérése, stb.) vagy legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak. A későbbi reklamációkat sajnos már nem tudjuk fogadni. Előadás aláírás és gyakorlati jegy problémájukat is a vizsgaidőszak első hetének csütörtökéig jelezzék emailen az oktatónak.
 • Kreditelismertetés, átjelentkezés: Ha a hallgató más intézményből jelentkezett át és kreditelismertetési kérelme van folyamatban a Tanulmányi Osztályon, akkor a kurzust a kérelem elbírálása alatti időszakban látogatnia kell, mivel előre nem tudható, hogy hogyan zárul a kreditelismerés. Utólagosan az emiatti hiányzást, ZH pótlást nem tudjuk elfogadni!
 • Tanulmányi nehézség: Ha a hallgatóknak valamilyen tanulási nehézsége van (pl.: diszlexia, diszgráfia, stb.), akkor csakis a Tanulmányi Bizottság által kiállított határozat alapján van lehetősége a határozatban megadott, könnyített módú számonkéréshez (pl.: papíron való megírás, szóbeli). Ezt a határozatot a hallgatóknak kötelessége eljuttatni az oktatóknak, amint azt kézhez kapják.
 •  Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nagyon nagy hallgatói létszám miatt az oktatóknak tartaniuk kell magukat a kiadott határidőkhöz és ZH írási időpontokhoz. Az oktatás és számonkérés egységesen zajlik minden képzési központban, ez azt jelenti, hogy pl. hiányzás esetén egy embernek nem tudunk megadni külön pótlási időpontot. A reklamációkat is csak a megadott határidőkig tudjuk fogadni, kérjük ezt is tartsák be!
  Az oktatókat kereshetik személyesen előadások után vagy a megadott fogadóóra időpontban, vagy írásban emailben is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az oktatóknak számos más feladatuk is van, így fogadó órán kívül lehetőleg ne keressék az oktatókat, mert nem biztos, hogy éppen tudnak akkor Önökkel foglalkozni. Természetesen, emailben kérhetnek előzetesen konzultációs időpontot.
  Szintén a nagy hallgatói létszám miatt kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük van a kurzussal kapcsolatban, akkor először itt a kurzus oldalán tájékozódjanak. Ha itt nem kaptak választ a kérdésükre, akkor pedig az oktatójuknál legyenek szívesek érdeklődni. Az email-es érdeklődésnél mindig írják meg a teljes nevüket, neptun kódot, a kurzust, a képzést (nappali/levelező). Ha vidéki képzési központ hallgatója érdeklődik a pécsi oktatóknál, akkor kérjük a képzési központot is tüntessék fel a levélben.

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), Pécs:

 • Dr. Takács Krisztina, PhD, adjunktus (tantárgyfelelős)
  Email: krisztina.takacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadóóra:
 • Dr. Turcsán Judit, PhD, habil
  Email: Judit.turcsan@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (630 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 234. iroda
  Fogadó óra:
 • Wirthné Gyergyák Kinga, szakoktató
  Email: kinga.gyergyak@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 239. iroda
  Fogadóóra:
 • Illyés-Kovács Anita, szakoktató
  Email: anita.kovacs@etk.pte.hu
  Tel: +36-72-513-670 (605 mellék)
  Iroda: PTE, ETK, Intézet, Vörösmarty u. 4., II. emelet 239. iroda
  Fogadóóra: